Aktualności arrow Profinews
25.02.2024.
 
Profinews
Profinews170
Szanowni Państwo,

Częstym wyzwaniem, przed którym stają inżynierowie, jest migracja aplikacji z jednej sieci przemysłowej lub sieci typu industrial ethernet na sieć PROFINET. Każdy system automatyki przemysłowej jest w pewien sposób wyspecjalizowany i właśnie te "wyspecjalizowane" komponenty mogą być niekompatybilne z PROFINET. Aby przesyłać dane z systemów wyspecjalizowanych do sieci PROFINET, sieć musi zawierać element tłumaczący: bramkę lub proxy. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami elementów opiera się na niuansach, ale może mieć duży wpływ na funkcjonowanie systemu.

Bramki (gateways)
Bramki przesyłają dane I/O pomiędzy systemami, ale mogą nie obsługiwać funkcji specjalnych. Dla przykładu bramka PROFINET/IO-Link Master może mapować dane z urządzeń typu slave na sloty i podsloty urządzenia PROFINET, ale nie będzie w stanie dostarczyć danych diagnostycznych z podłączonych urządzeń slave. W dodatku mapowanie danych musi odbywać się osobno dla każdej z bramek w formacie specyficznym dla danego dostawcy sprzętu. Kolejną rzeczą jest utrata danych. Dla przykładu niektóre protokoły nie przekazują wszystkich danych alarmowych, tak ważnych w przypadku diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Proxy
Serwery proxy pełnią tą samoą funkcję, co bramki: w naszym przypadku tłumaczą jeden protokół na PROFINET. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma typami urządzeń jest to, że proxy używa standaryzowanego mapowania danych zdefiniowanego przez PROFIBUS & PROFIBUS International (PI). Dzięki wystandaryzowanemu mapowaniu proxy tworzy prawie niewidoczne pomiędzy PROFINET a drugim protokołem. Nie tylko mapuje dane I/O, ale także alarmy, dane diagnostyczne, czy topologię sieci. Każdy serwer proxy implementuje pełną mapę danych zdefiniowaną przez PI. Proxy PROFINET jest zdefiniowane dla następującyh protokołów:

- CC-Link
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- HART
- INTERBUS
- DEVICENET
- Foundation Fieldbus
- CANopen
- Modbus
- IO-Link
- AS-i

Przykładowo proxy IO-Link i AS-i umożliwiają komunikację z urządzeniami inteligentnymi nie posiadającymi portu ethernet. Ponieważ mapowanie danych w proxy oparte jest o standard, dla większości protokołów istnieje przygotowane rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Dla tych protokołów inżynierowie muszą polegać na rozwiązaniach opartych o bramki.

Pełny artykuł z PROFINETuniversity.com przygotowany przez PROFI Interface Center jest dostępy tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews170.
 
Profinews169
Szanowni Państwo,

W dniach 27-29 listopada 2018 roku w Norymberdze odbędą się targi SPS/IPC/Drives. Stanowisko PI (PROFIBUS & PROFINET International) będzie zlokalizowane w hali 5 pod numerem 210 i będzie stanowiło imponujący fundamentalny pomost pomiędzy automatyzacją a IT.

Targi SPS/IPC/Drives to idealna platforma dla PI do zaprezentowania nowej aplikacji demonstracyjnej “Industry 4.0 Demonstrator”, pokazującej PROFINET w środowisku Industry 4.0 oraz związku między automatyzacją i IT w wielu scenariuszach. Przypadki użycia obejmują zwiększanie elastyczności aplikacji opartej o budowę modułową, zwiększanie produktywności poprzez analizowanie danych w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek między innymi dzięki wirtualnym odbiorom technicznym. Demonitor przedstawi w przejrzysty sposób przepływ danych/informacji między różnymi poziomami, aż po IoT.

Interakcja pomiędzy zautomatyzowaną produkcją a zarządzaniem zamówieniami zostanie pokazana na przykładzie demostracyjnej aplikacji wykorzystującej napędy pochodzące od wielu producentów. Pozwoli to także na pokazanie zastosowania i zalet profilu PROFIdrive w swoich klasach aplikacji. Wdrożenie komunikacji przemysłowej dla Industry 4.0 będzie jednym z głównych tematów przedstawionych przez PI. Inna działająca aplikacja przedstawi cel i funkcje serwera OPC UA w kontekście PROFINET, w różnych przypadkach użycia. Za pomocą modeli demonstracyjnych będą prezentowane również TSN oraz kwestie bezpieczeństwa. Wykorzystane zostaną do tego celu urządzenia pochodzące od różnych producentów.

PROFIsafe będzie przedstawione za pomocą działającej aplikacji pokazującej interoperacyjność i niezależność od producenta. Demo będzie złożone z niezawodnych urządzeń peryferyjnych, kontrolerów, napędów, czujników oraz siłowników. Eksperci z PI zaprezentują także temat współpracy PROFIsafe z OPC UA.

Jeśli chodzi o IO-Link, nacisk zostanie położony na różnorodność urządzeń z uwzględnieniem całej gamy urządzeń typu master, slave oraz dostawców rozwiązań IO-Link. Omówiona zostanie także baza IODDfinder oraz tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless.

W imieniu PI oraz jej ponad 100 międzynarodowych współwystawców zapraszamy wszystkich chętnych do hali nr 5, na stoisko 210. Informację na temat stanowiska PI na targach SPS/IPC/Drives można znaleźć na stronie www.profibus.com/sps.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews169.
 
Profinews168
Szanowni Państwo,

Zasadniczo w sieciach automatyki istnieje wiele komponentów, które mogą zawieść. W zależności od wymagań użytkownika końcowego, PROFINET pozwala budować niezawodną sieć zgodnie z konkretnymi wymaganiami. W tym miesiącu organizacja PI International przedstawia nowy dokument dotyczący redundancji w PROFINET. Tematy obejmują redundancję urządzeń, kontrolera, medium i sieci, a także konfigurację S1, S2, R1 i R2. Poniżej zamieszczamy streszczenie i link do dokumentu.

Sieci automatyki zawsze projektowano w taki sposób, aby spełniały dwa kluczowe kryteria: niezawodności i dostępności. Niezawodność jest priorytetem. Dane wchodzące do sieci nie powinny zostać zmienione, powinny za to zawsze dotrzeć do odbiorcy. Dostępność jest bardziej złożonym problemem, ponieważ nie chodzi tylko o przesyłanie bitów w sieci. Mechanizmy redundantne zmieniają niezawodny system w system wysoce dostępny, poprzez dodanie komponentów i funkcjonalności zapewniających niezawodne działanie nawet przy wielu awariach. Biała księga obejmuje cztery wymienione wcześniej elementy redundantnej sieci PROFINET, a następnie wyjaśnia konfiguracje skalowalnego systemu PROFINET.

Pobierz Białą Księgę.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews168.
 
Profinews167
Konwencjonalne kontra łączone systemy bezpieczne.

Bezpieczne PLC są specjalnymi kontrolerami zbudowanymi i certyfikowanymi zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami bezpieczeństwa, takimi jak NFPA 79, IEC 62061, IEC 13849-1 lub IEC 61508. Wszystkie wymienione standardy określają poziomy redukcji ryzyka.

Zasady budowy konwencjonalnych systemów bezpiecznych.

Oryginalna koncepcja bezpiecznych sterowników wymagała, aby zwykłe PLC i moduły I/O nie mogły być mieszane z bezpiecznymi sterownikami i komponentami w tej samej sieci. Takie podejście spowodowało powielenie ilości przewodów ze względu na osobne okablowanie bezpiecznej i zwykłej sieci, a także wymuszało dodatkową koordynację dwóch osobnych systemów. Takie podejście jest czasami nazywane "konwencjonalnym bezpieczeństwem" i jest zilustrowane na poniższym rysunku.


Komponenty konwencjonalnego systemu bezpiecznego:
- PLC/DCS z programem sterującym
- Narzędzie/programator PLC/DCS
- Standardowe moduły I/O
- Zwykła magistrala komunikacyjna (non-safety)
- Specjalistyczny bezpieczny sterownik z bezpiecznym programem
- Specjalistyczne bezpieczne narzędzie inżynierskie/programator
- Bezpieczne elementy (I/O, przełączniki, siłowniki z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, kurtyny świetlne, skanery laserowe)
- Oddzielna bezpieczna magistrala

Zasady budowy łączonych systemów bezpiecznych

Utrzymanie oddzielnego okablowania magistrali dla standardowych oraz bezpiecznych PLC i I/O okazało się drogie. Używanie tylko bezpiecznych PLC i I/O do obsługi standardowych i bezpiecznych wejść/wyjść było również drogie (bezpieczne moduły I/O są sporo droższe od standardowych, więc jeśli bezpieczeństwo nie jest wymagane, po co przepłacać?). Stąd wzięła się idea dzielenia bezpiecznego PLC i magistrali pomiędzy standardowe i bezpieczne funkcje systemu.


Komponenty łączonego systemu bezpiecznego:
- Bezpieczny PLC/DCS z programem dla urządzeń bezpiecznych i standardowych
- Bezpieczne narzędzie/programator PLC/DCS
- Standardowe I/O
- Komponenty z wbudowanymi funkcjami bezpiecznymi (I/O, przełączniki, siłowniki, kurtyny świetlne, skanery laserowe)
- Wspólna magistrala komunikacyjna

Korzyści z łączonego systemu bezpiecznego:
Łączenie komponentów bezpiecznych i standardowych w jednym systemie pozwala na znaczące obniżenie kosztów okablowania. Użycie jednego bezpiecznego kontrolera zarówno dla zwykłych, jaki i bezpiecznych urządzeń pozwala na wykorzystanie tylko jednego narzędzia inżynierskiego do programowania wszystkich urządzeń. System łączony obniża koszty i nie jest przyczyną dezorientacji, tak jak może się to zdarzyć przez systemach, gdzie wykorzystuje się wiele narzędzi programujących. Organizacja PI stworzyła PROFISafe, komunikacyjną część łączonego systemu bezpiecznego.

Ten artykuł jest fragmentem większej całości z PROFINETuniversity.com

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews167.
 
Profinews166
Szanowni Państwo,

PI North America i PIC (PROFI Interface Center) organizują w sierpniu godzinne webinarium na temat instalacji PROFINET. Seminarium obejmie tematy zawarte w wytycznych instalacji PROFINET. Krótki przegląd informacji na temat standardu PROFINET poprzedzi obszerne omówienie zasad instalacji i najlepszych praktyk. Główny nacisk zostanie położony na prawidłową instalację i montaż okablowania, włączając w to typy mediów i złączy, podłączenie przewodów, uziemienia, ekranowanie, ESD, separację kabli, promień zginania, czy wartość siły ciągnącej(rozciągania) przewodów, itp.

Seminarium odbędzie się w czwartek 16 sierpnia 2018 o godzinie 11 czasu MST.

Zapisać się można tutaj.

Wytyczne instalacji PROFINET to zostały spisane przez inżynierów dla inżynierów. Mają one za zadanie pomóc użytkownikom w projektowaniu, instalacji i uruchomieniu systemu PROFINET. Zawierają wskazówki i szczegóły, które często są pomijane. Istnieją trzy główne podręczniki:

Wytyczne projektowe PROFINET (PROFINET Design Guidelines)
Wytyczne projektowe koncentrują się na projektowaniu i układzie sieci oraz planowaniu obciążenia sieciowego. Opisują sposób organizacji topologii sieci w zależności od typów urządzeń, a także ich funkcji (np. RT lub IRT, sieć bezprzewodowa, zasilanie przez Ethernet itp.). Omówione są także obciążenia sieciowe w czasie rzeczywistym i w czasie nie rzeczywistym (TCP / IP) oraz sposób jego mierzenia i planowania.

Wytyczne dotyczące instalacji PROFINET (PROFINET Installation Guidelines)
Przewodnik instalacji omawia prawidłową instalację okablowania i montażu PROFINET. Obejmuje typy mediów i złącza, a także instalację kabli, uziemienia i ekranowania, ESD, separację kabli, promień gięcia, siłę ciągnącą (rozciągającą) itp.

Wskazówki uruchomieniowe PROFINET (PROFINET Commissioning Guidelines)
Po zaprojektowaniu i zainstalowaniu sieci można uruchomić urządzenia i przeprowadzić testy akceptacyjne na rzeczywistej komunikacji. Wytyczne dotyczące uruchamiania wyjaśniają ustawienia adresów IP, nazwy urządzeń PROFINET i typowe czynności jakie trzeba wykonać przy konfigurowaniu urządzeń IO czasu rzeczywistego, wykorzystując do tego pliki GSD oraz prawidłowe pomiary sieci.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews166
 
Profinews165
Szanowni Państwo,

PI North America i PIC (PROFI Interface Center) zorganizowały 22 maja godzinne seminarium internetowe dotyczące diagnostyki i PROFINET. Jeśli go przegapiliście to seminaria i prezentacje są dostępne TUTAJ. Wielu uczestników oglądało webinarium na żywo i było w stanie porozmawiać z prezenterami. Podczas webinarium pojawiło się wiele interesujących pytań. Podsumowanie i sposób podsumowania większości pytań można znaleźć poniżej.

1. Czy istnieje ogólny poziom znacznika alarmu (np. wymagana konserwacja) zawartego w telegramie czasu rzeczywistego?

Tak, informacje o wiadomościach alarmowych obejmują nie tylko typ alarmu (urządzenie, sieć, proces), ale także priorytet.

2. Jakie zalety może zapewnić Switch Zarządzany PROFINET (PROFINET Managed Switch) w porównaniu z Switchem Zarządzanym Przemysłowo (nie PROFINET)?

Przełączniki zarządzane przemysłowo to wytrzymałe, inteligentne urządzenia z wieloma funkcjami diagnostycznymi. Przełączniki zarządzane przez PROFINET mają dodatkową zaletę, ponieważ będą widziane przez PLC tak, jak IO. Oznacza to, że przełącznik będzie miał plik GSD, podobnie jak inne urządzenie PROFINET. Plik GSD określi, jakie informacje diagnostyczne można odczytać, na przykład, jeśli urządzenie jest odłączone od portu przełącznika, logika PLC może wykonać odpowiednią akcję.

3. Czy w warunkach wysokiego obciążenia można zagwarantować, że każdy telegram zostanie skopiowany do portu lustrzanego?

Jest możliwe, że w czasie dużego obciążenia można stracić telegram, ponieważ komunikaty dublowania portów mają niższy priorytet na przełączniku. Jeśli uważacie, że możecie napotkać ten problem, użyjcie TAP lub innego zaawansowanego narzędzia do przechwytywania, aby zapobiec utracie informacji.

4. Czy można odwzorować port, który jest obecnie częścią pierścienia dla informacji diagnostycznych?

Tak, można wykonać odbicie lustrzane portu, który jest częścią topologii pierścienia. Będzie można obserwować ruch skierowany do tego konkretnego portu, tak jak określono to w konfiguracji topologii.

5. Gdzie można znaleźć zaawansowane narzędzia do przechwytywania (TAP, ciągłe monitorowanie itp.)?

Te narzędzia są dostępne od wielu dostawców. Można rozpocząć wyszukiwanie tych produktów w naszej wyszukiwarce produktów, ale wyszukiwanie w Internecie lub na stronie preferowanego dostawcy może być najlepszym rozwiązaniem.


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews165.
 
Profinews164
Szanowni Państwo,

IO-Link jest pierwszą technologią niezależną od typu magistrali danych stworzoną do komunikacji z czujnikami i siłownikami, która ma zostać przyjęta jako międzynarodowy standard IEC61131-9. Ta technologia została rozszerzona o komunikację bezprzewodową. Społeczność IO-Link zakończyła prace nad specyfikacją IO_Link Wireless i opublikowała zatwierdzoną wersję w trakcie targów w Hannowerze w 2018 roku. Technologia bezprzewodowa IO-Link została zaprezentowana szerszej publiczności po raz pierwszy w trakcie prezentacji na targach w Hannowerze na stanowisku PI.

IO-Link Wireless definiuje komunikację bezprzewodową między czujnikami/elemantami wykonawczymi a kontrolerami (PLC) w środowisku automatyki przemysłowej. Wydajność i funkcjonalność są porównywalne z rozwiązaniami opartymi o komunikację przewodową.

IO-Link Wireless charakteryzuje się opóźnieniem rzędu 5 ms przy komunikacji z maksymalnie 40 urządzeniami (czujnikami i siłownikami). Niezawodność jest większa niż współczynnik błędów pakietów (PER packet-error rate) i wynosi 10-9, podczas gdy w porównywalnych standardach bezprzewodowych, takich jak WLAN, Bluetooth, czy ZigBee jest on na poziomie 10-3. IO-Link Wireless obsługuje funkcje roamingowe oraz możliwość wykorzystania czujników zasilanych bateryjnie, lub z pomocą energii odnawialnej, z minimalnym zużyciem energii w czasie rzeczywistym. Kluczową cechą IO-Link Wireless jest jego kompatybilność z protokołami wykorzystywanymi w automatyce przemysłowej i procesowej. Planowanie, uruchamianie, obsługa i konserwacja mogą być przeprowadzane za pomocą standardowych narzędzi IO-Link. Gwarantuje to kompatybilność wsteczną z systemami IO-Link podłączanymi za pomocą kabli.

Równolegle z pracami nad specyfikacją, grupa robocza IO-Link pracowała nad dokumentacją do testów oraz scenariuszami testowymi wymaganymi przy  pracach producentów, którzy jako pierwsi postanowili rozpocząć prace nad bezprzewodowymi komponentami IO-Link. W czerwcu 2018 społeczność IO-Link poprowadzi warsztaty deweloperskie IO-Link Wireless w Helmut-Schmidt-Universität (HSU) w Hamburgu w Niemczech. Warsztaty pozwolą zainteresowanym producentom urządzeń na szybkie opracowanie komponentów bezprzewodowych IO-Link.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews164.
 
Profinews163
Szanowni Państwo,

PI North America oraz PROFI Interface Center będą organizować godzinne webinarium w przyszłym miesiącu. Seminarium internetowe obejmie temat diagnostyki i rozwiązywania problemów w sieci PROFINET. Poruszone zostaną także specjalne tematy takie jak narzędzia do testowania kabli, narzędzia do testowania sieci, skanery sieciowe, monitorowanie diagnostyczne serwerów.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 22-go maja o godzinie 14:00 EST (21:00 naszego czasu).
Na seminarium można zapisać się pod podanym linkiem:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2554561725339432451

Zapobieganie przestojom.
Systemy oparte o ethernet mogą zapewnić diagnostykę w warstwach zorientowanych na transport, a także diagnostykę opartą o aplikację. Diagnostyka warstwy transportowej zapewnia informację na temat TCP, UDP, IP, ethernet. Diagnostyka warstwy aplikacji dla PROFINET zapewnia informacje specyficzne dla urządzenia: moduł włączony, przerwanie obwodu, status IO, rekordy danych, itp.

PROFINET ma najlepsze w swojej klasie mechanizmy diagnostyczne zbudowane według standardu ethernetowego IEEE 802.3 umożliwiające wykorzystanie protokołów IT takich jak SNMP (Simple Network Management Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i HTTP (Hypertext Transport Protocol) jako części jego architektury komunikacyjnej. Te protokoły są w stanie wyświetlać alarmy i warunki w HMI (Human Machine Interface).

Dla SNMP mamy standardowe narzędzia do odczytu statystyk i diagnostyki. LLDP udostępnia mapowanie topologii sieci i prostą wymianę urządzeń. HTTP umożliwia natomiast dostęp przez sieć do urządzeń oraz do konfiguracji i diagnostyki.

Dla PROFINET dostępne są obszerne informacje diagnostyczne. Alarmy, ekrany HMI, specjalistyczne narzędzia i standardowe protokoły IT mają swój udział w zapobieganiu przestojom i są pomocne w rozwiązywaniu problemów. Aby zapobiec przestojom należy używać redundantnych sieci, urządzeń oraz kontrolerów.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews163.
 
Profinews162
Szanowni Państwo,

PROFINET jest szeroko stosowany w różnych aplikacjach automatyki przemysłowej na całym świecie, ale dlaczego? Ponieważ gdy użytkownik decyduje się na PROFINET, ma do wyboru tysiące różnych produktów różnych producentów rozwijanych i sprzedawanych na całym świecie, między innymi urządzenia wejścia/wyjścia, siłowniki, czujniki, elementy sieciowe i infrastruktury, sterowniki. Ta różnorodność daje użytkownikowi maksymalną swobodę w projektowaniu własnych instalacji i systemów automatyki. W tego typu systemach istnieje większe ryzyko braku współdziałania komponentów. Organizacja PI na wiele sposobów stara się zapewnić tę interoperacyjność.

Podstawowym kluczem jest dobrze zdefiniowany system certyfikacji i kwalifikacji interfejsów komunikacyjnych produktu. W oparciu o doświadczenia ze standardem PROFIBUS, system certyfikacji interfejsów PROFINET w laboratoriach testowych PI został ustalony juz 15 lat temu. Osiem na dziesięć laboratoriów testowych PI oferuje usługi certyfikacyjne dla PROFINET. Do tej pory wydano już ponad 2 000 certyfikatów PROFINET.

Niezwykle istotna w tym kontekście jest dostępność automatycznego narzędzia testowego. To narzędzie jest używane zarówno podczas tworzenia urządzeń przez producenta, jak i przez akredytowane laboratoria w procesie certyfikacji. Zgodnie z prognozami organizacji, nowa wersja narządzenia testowego będzie dostępna w maju 2018.

Organizacja PI opracowała podręcznik z wytycznymi "Urządzenia polowe PROFINET - założenia dotyczące projektowania i wdrażania", aby w ten sposób wesprzeć producentów urządzeń w skutecznej integracji interfejsu PROFINET w projektowanych urządzeniach. Ten przewodnik zaleca serię etapów w procesie projektowania, czy rozwoju produktu, podająć jednocześnie konkretne informacje przydatne na każdym z tych etapów, włącznie z najlepszymi praktykami. Inżynierowie mogą skorzystać z tych wskazówek czy to przy projektowaniu nowych urządzeń, czy też przy implementacji interfejsu PROFINET do istniejącego rozwiązania. Dostępna jest także dodatkowa broszura "PROFINET technology - easy way to PROFINET" pomagająca podjąć decyzję co do sposobu wdrożenia rozwiązań PROFINET.

Dodatkowo PI organizuje warsztaty deweloperskie dla producentów urządzeń. Zdarza się, że takim warsztatom towarzyszą mini targi, na których firmy prezentują swoje zestawy rozwojowe i usługi.

Kolejną okazją do monitorowania jakości rozwoju są tzw. plugfesty. PI organizuje tego typu wydarzenia w Niemczech i w USA. Obecnie istnieją plany rozszerzenia plugfestów na inne kraje, w szczególności Chiny. Celem takich imprez jest przetestowanie w rzeczywistości w kontrolowanych warunkach współpracy jak najszerszego zakresu urządzeń pochodzących od różnych producentów i z różnych branż.

PI organizuje również stoiska współwystawców na różnego rodzaju targach. Na przykład niemiecka PI uczestniczyła w targach "Embedded world" w Norymberdze w lutym tego roku. PI prezentuje różnorodność produktów PROFINET pochodzących od różnych producentów, a także oferuje miejsce na ściance dla dostawców technologii.

Wszystkie te środki przyczyniają się do wysokiego poziomu interoperacyjności i gwarantują bezproblemową współpracę pomiędzy urządzeniami z wieloma różnymi implementacjami protokołu. Elastyczność - teraz bardzo ceniona przez użytkownika - wynika również z faktu, że może on polegać na produktach PROFINET pochodzących od różnych producentów i łączyć je ze sobą bezproblemowo.

Dr Peter Wenzel
Dyrektor Techniczny PI

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews162.
 
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 40 - 52 z 148